Materiály pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Sociálne znevýhodnené prostredie (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou) Národný inštitút vzdelávania a mládeže definuje ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti.

Plány hodín informatiky pre základné školy so zvýšeným počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa od ostatných materiálov líšia tým, že:

  • obsahujú kľúčové slová a ich vysvetlenie
  • na vysvetlenie učiva je použitý čo najjednoduchší jazyk
  • obsahujú viac audiovizuálnych prvkov, v ktorých je prepojený text s obrázkami
  • na zapojenie a motiváciu žiakov sú v materiáloch obsiahnuté kvízy, ankety a podobné aktivity na platforme Kahoot!
  • na snímkach v prezentáciách je menej textu, je použité väčšie písmo a ľahko čitateľný font Calibri
  • jednotlivé moduly sú prispôsobené úrovni žiakov:
    • niektoré tému sú presunuté do vyšších ročníkov (napr. email-ová komunikácia zo 6. do 7. ročníka)
    • niektoré témy sú rozdelené na viac hodín

Stiahnite si ukážku materiálov:

LVL0_INF8 - H09 - Vnorené cykly v bludisku

Zaujalo vás to?

Všetky materiály Informatika 2.0 sú zadarmo, no aby sme vám priniesli čo najlepšiu skúsenosť pri ich používaní, na stiahnutie ostatných plánov hodín je potrebné sa zaregistrovať.

Test digitálnych zručností​​

Zadarmo ponúkame test digitálnych zručností pre žiakov základných škol pre deti zo SZP, ktorý sa opraví sám a výsledky uvidíte v prehľadnom reporte.

Na konci školského roka vám automaticky pošleme odkaz na koncoročný test, ktorým môžete otestovať vašich žiakov znova a porovnať ako sa v priebehu roka posunuli v svojich digitálnych zručnostiach.